Om datahåndtering
I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallægeklinikken for medicinske hormonlidelser en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Speciallægeklinikken for medicinske hormonlidelser behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninge
r
Speciallægeklinikken for medicinske hormonlidelser indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig, men kun i det omfang, det er relevant for netop dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn
• Adresse
• evt. e-mailadresse
• telefonnr.
• Personnummer
• Køn
• familierelationer og sociale relationer
• arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.),
• seksuelle forhold,
• race
• etnisk oprindelse
• religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Bestilling af laboratorieprøver
• Afregningsformål

Forpligtelse
I den forbindelse bestræber vi os for at overholde gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, – herunder
: Dokumentationspligt
, Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, 
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Afgivelse af personoplysninger
Du giver personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, men konsekvensen af ikke at give personoplysningerne kan være, at jeg ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kommunikation

Klinikken modtager og videregiver dine data gennem vores lægesystem, hvor udvekslingen af data sker via en krypteret forbindelse.
Tidsbestilling kan ske via e-mail, her udveksles kun strengt nødvendige almindelige personoplysninger, via SSL kryptering.
Andre personlige oplysninger udveksles ikke på email.
Email slettes så snart det relevante indhold er indført i lægesystemet (journalen)

Information fra anden side
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere, i gennem lægesystemet eller pr brev:

• Andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt eller afsluttet behandlingsforløb
• Andre myndigheder eksempelvis:
• Styrelsen for Patientsikkerhed,
• Det Fælles Medicinkort,
• Politiet,
• Sociale myndigheder,
• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har adgang til dine egne oplysninger
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
• I andre tilfælde kan med din specifikke accept videregives oplysninger til
• pårørende,
• Jobcentre,
• kommunale forvaltninger,
• Helbredsnævnet,
• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Databehandler

Brug af databehandlere
(lægesystem/journal)
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.
Min databehandler er EGClinea

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. I henhold til journalføringsbekendtgørelsen har jeg dog pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på via kontaktoplysninger, som er anført andet steds på hjemmesiden.